Bestuur

mr. dr.  Bouke B. Jagt,
voorzitter

mr. ir. P.J.A. Prinsen juridisch adviseur

drs. G.L. van Veldhuizen literair adviseur

Cees M. Laken RA, penningmeester


Bij de oprichting in 2006 was het Comité van aanbeveling:

prof. dr. Gerard ’t Hooft,
Nobelprijswinnaar

prof. mr. Paul Cliteur,
auteur, publicist, columnist

prof. drs. Fons Asselbergs,
Rijksadviseur voor het Cultureel Erfgoed

prof. ir. Carel Weeber,
architect

prof. mr. drs. Frits Bolkestein,
oud Europees commissaris

S t a t u t e n

STICHTING  ALTVOORDE

Op tien mei tweeduizend en vier, verschenen voor mij, mr. Maria Wilhelmina Delahaije, notaris te Voorschoten:

 1. De heer meester Bouke Bonifacius Jagt, geboren te Padang, Nederlands-Indië, op vijf mei negentienhonderd tweeënveertig, wonende Plancius Plantsoen 4 2253 TR Voorschoten, die zich legitimeerde middels zijn paspoort met nummer M10696937,
 1. de heer Cornelis de Graaf, geboren te Emmen op zeventien november negentienhonderd achtenzestig, wo­nende te Damloperwerf 29, 2317 DT  Leiden, die zich legitimeerde middels zijn paspoort met nummer M19356851,

III   de heer Cornelis Martinus Laken, geboren te Leiden op zeven februari                       negentienhonderd zes en dertig, wonende Wingerd 118, 2496 VG ’s-Gravenhage, die zich legitimeerde middels zijn paspoort met nummer ND 4401663;

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

NAAM   EN  ZETEL

ARTIKEL  l

1. De stichting draagt de naam:  ALTVOORDE   

 • Zij is opgericht voor onbepaalde tijd en heeft haar zetel in de gemeente Voorschoten.

DOEL

 

ARTIKEL 2

1.       De stichting heeft ten doel:

het in stand houden dan wel in goede staat terug brengen van grafmonumenten, al dan niet beschermd op grond van de Monumentenwet 1988, van door historie en traditie erkende Nederlandse cultuurdragers met of zonder rechthebbenden;

 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a.       samenwerking met rechthebbenden dan wel bij het ontbreken daarvan, het verwerven van de rechten van bovengenoemde grafmonumenten zoals die voortvloeien uit de Wet op de lijkbezorging en de vigerende lokale verordeningen.

 • Deze grafmonumenten in stand te houden en toegankelijk te maken voor een breed publiek volgens een lijst van algemeen erkende cultuurdragers.
  • Het doen verschijnen en stimuleren van publicaties over genoemde grafmonumenten, via bestaande media als tijdschriften, boeken, internet.
  • Alle andere wettige middelen die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen.

MIDDELEN

ARTIKEL 3

1.       De middelen van de stichting bestaan uit:

  a.   het stichtingskapitaal;

  b.  giften, donaties en andere bijdragen;

c.  schenkingen, legaten en erfstellingen;

d.  subsidies;

e.   alle overige verkrijgingen en baten.

 • Erfstellingen kunnen uitsluitend worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

BESTUUR

artikel 4

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden.

Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vori­ge zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

 • De benoeming van de bestuursleden geschiedt door het bestuur.
 • De bestuursleden worden benoemd voor een zittingsperiode van vier jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode steeds herbenoembaar.

Zij treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. In tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op dit rooster de plaats in van de bestuurders voor wie zij benoemd zijn.

 • Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een se­cretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en pen­ningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 • Alle bestuursleden van de stichting dienen te worden ingeschreven in het stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen het gebied waar de stichting haar zetel heeft. Van wijzigingen in het bestuur wordt door het bestuur zo spoedig mogelijk opgave gedaan bij het voormelde register.
 • Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblij­vende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.
 • De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben eventueel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

bestuursvergaderingen

artikel 5

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald.
 2. Ieder kalenderjaar wordt ten minste twee maal vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de            bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.

4.    De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde – door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevo­ren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegere­kend, door middel van oproepingsbrieven.

5.    De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de ver­gadering, de te behandelen onderwerpen.

6.    Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

7.       De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.

8.      Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of

          door één van de andere aanwezigen, door de voor­zitter van de vergadering daartoe

          aangezocht. De notulen worden vast­gesteld en getekend door degenen, die in de

          vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

                                                              BESTUURSBESLUITEN

artikel 6

 1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan rechtsgeldige besluiten nemen in­dien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergade­ring aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoor­deling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevol­machtigde optreden.

 1. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle be­stuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet middels een in geschrift weergegeven elektronisch bericht, hun mening te uiten. Voor deze besluitvorming buiten vergadering is unanimiteit van stemmen vereist. Van een aldus ge­nomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 2. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven wor­den alle bestuursbesluiten genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één be­stuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 4. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, be­slist de voorzitter van de vergadering.

TAKEN BESTUUR EN BESTUURSBEVOEGDHEID

ARTIKEL  7

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Elk bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
 3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkom­sten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
 4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeen­komsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid­stelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursle­den.
 5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door personen die, of door commissies waarvan de leden, door het bestuur worden benoemd en ontslagen. Het stelt daartoe de nodige instructies vast.

vertegenwoordiging

artikel  8

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamen­lijk handelende bestuursleden, waarvan tenminste één de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester vervult.
 3. Het bestuur kan schriftelijk volmacht verlenen aan één of meer be­stuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

ARTIKEL  9

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

a.           door zijn of haar overlijden;

b.wanneer hij of zij het vrije beheer over het eigen vermogen verliest;

c.           door schriftelijke ontslagneming (bedanken);

d.door ontslag hem of haar verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden, zonder          dat in het bestuur enige vacature bestaat;

e.door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

 
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
ARTIKEL 10
 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
  1. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting af­gesloten. Daaruit wordt door de penningmeester een jaarrekening van het geëindigde boekjaar opgemaakt.Deze stukken worden door de penningmeester binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden.
  1. Uiterlijk eind oktober wordt door de penningmeester een begroting bam baten en lasten voor het komende jaar aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd.
  1. Deze stukken worden door het bestuur vastgesteld door ondertekening.
  1. Het bestuur is verplicht de stukken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende minimaal zeven jaren te bewaren.

                                            REglementen

ARTIKEL 11

1.       Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onder­werpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven en die niet in deze statuten zijn vervat.

2.         Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

 • Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
 • Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het be­paalde in artikel                 

      12 lid l van overeenkomstige toepassing.

statutenwijziging

ARTIKEL 12

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ¾ van de stemmen in een vergadering, waarin ten minste ¾ van de zittende bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 2. Voor wijziging van de statuten is daarnaast goedkeuring vereist van de Minister die belast is met monumentenzorg.
 3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

ONTBINDING EN  VEREFFENING

artikel 13

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid l van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd: “in liquidatie”.
 1. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het be­stuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.
 2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 1. Een batig saldo na vereffening komt ten goede aan een rechtspersoon die werkzaam is binnen de monumentenzorg en de doel­stelling van deze stichting onderschrijft.
 2. Na afloop van de vereffening worden de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting overgebracht naar het Nationaal Archief te ‘s-Gravenhage.
 3. De vereffenaars leggen de in het vorige lid bedoelde stukken neer ten kantore van het register als bedoeld in artikel 4, lid 5, alsmede ten kantore van de stichting.

SLOTBEPALINGEN

artikel 14

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

artikel 15

De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd.

slotverklaringen

Tenslotte verklaarde de comparanten:

1.       Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd:

–        de heer B.B. Jagt, voornoemd als voorzitter;

–        de heer C.de Graaf, voornoemd als secretaris;

 • de heer C.M. Laken, als penningmeester
 • Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december tweeduizend en vier.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hier­voor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE,

in minuut opgemaakt, is verleden te Voorschoten op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en na de inhoud van deze akte aan hen te hebben toegelicht, hebben dezen ver­klaard dat zij tijdig voor het verlijden een ontwerp van de akte hebben ont­vangen, dat zij van de inhoud van deze akte hebben kennis genomen en met de inhoud daarvan in te stemmen, dat hen voldoende is gewezen op de gevol­gen die uit deze akte voortvloeien en dat zij op volledige voorlezing daarvan geen prijs stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de compa­ranten en mij, notaris, ondertekend.